Ρόλοι αποφοίτων στην αγορά εργασίας

Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα είναι σε θέση να καλύψουν ρόλους που σχετίζονται με την ανάλυση δεδομένων σε εταιρείες και οργανισμούς που σχετίζονται με την υγεία όπως

(i) Healthcare data scientist,

(ii) Clinical informatics analyst,

(iii) EHR information analyst,

(iv) Health decision support analyst,

(v) Real world evidence expert,

(vi) Clinical research platform analyst and quality assurance expert