1. Ως κύκλος σπουδών του ΔΠΜΣ νοείται η φοίτηση στο ΔΠΜΣ κατά τον ορισθέντα αριθμό ακαδημαϊκών εξαμήνων.
  2. Η διάρκεια κάθε κύκλου σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.
  3. Η συνολική διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε (5) διδακτικών εξαμήνων εφόσον παραταθεί ή ανασταλεί μετά από αιτήματα παράτασης ή αναστολής, αντίστοιχα, που περιγράφονται στη συνέχεια στον παρόντα κανονισμό. Δεν υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης στο συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ.
  4. Το πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διδασκαλία (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστηριακές ασκήσεις) και ερευνητική απασχόληση (εκπόνηση επιστημονικών εργασιών και μελετών).
  5. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
  6. Η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με απόφαση των αρμοδίων οργάνων. Η διδασκαλία των εκπαιδευτικών ενοτήτων του ΔΠΜΣ γίνεται στα Ελληνικά και/ή στα Αγγλικά. Η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
  7. Μέρος του ΔΠΜΣ δύναται να διενεργείται εξ αποστάσεως, κατά τις κείμενες διατάξεις.
  8. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι διδακτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο είναι 30 ECTS. Στα εξάμηνα διδασκαλίας (πρώτο και δεύτερο) οι 30 ECTS μονάδες αντιστοιχούν σε 4 μαθήματα επιλογής με 7,5 ECTS μονάδες το καθένα.