1. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια που εγγράφεται στο Δ.Π.Μ.Σ. υποχρεούται στην καταβολή διδάκτρων για όλο το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής φοίτησής του/της. Τα δίδακτρα για το Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 4.500 ευρώ.
  2. Η διαδικασία καταβολής των διδάκτρων για το Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Τα δίδακτρα χρησιμοποιούνται από το Δ.Π.Μ.Σ. για τις πάσης φύσης δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση των Μ.Φ. και γενικά για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. Οποιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιείται ύστερα από έγκριση της ΕΔΕ.
  3. Η ΣΕ, μετά από πρόταση της ΕΔΕ, μπορεί να αναπροσαρμόζει τα δίδακτρα του Δ.Π.Μ.Σ. Με αποφάσεις της ΕΔΕ ρυθμίζονται περιπτώσεις μη καταβολής διδάκτρων.
  4. Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης ή διαγραφής φοιτητή από το ΔΠΜΣ δεν επιστρέφονται τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης.
  5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.