The Program

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής, της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 κοινό Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» (Digital Health and Analytics) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Η Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» (Digital Health and Analytics) ΦΕΚ 1101/τ.Β’/22.03.2021 συγκροτείται από τους ακόλουθους διδάσκοντες:

 • Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Δημητρακόπουλο (Διευθυντής του ΔΜΠΣ) – Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Καθηγήτρια Μαρία Νικολαϊδη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Καθηγητή Ηλία Μαγκλογιάννη, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων – Πανεπιστημίο Πειραίως
 • Καθηγητή Παναγιώτη Βλάμμο, Τμήμα Πληροφορικής – Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Αναπληρωτή Καθηγητή Δημοσθένη Κυριαζή, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων – Πανεπιστημίο Πειραίως
 • Επίκουρο Καθηγητή Χρήστο Δίου – Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Επίκουρο Καθηγητή Θεμιστοκλή Έξαρχο, Τμήμα Πληροφορικής – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ο σκοπός του Προγράμματος

Το ΔΠΜΣ στις «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» (Digital Health and Analytics) έχει ως αντικείμενο:

 1. Την περαιτέρω επιστημονική εξειδίκευση νέων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και του Τμήματος Πληροφορικής.
 2. Τη δια βίου εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι ήδη απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
 3. Την προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα του ΔΠΜΣ.
  Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:
  Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας για την ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών ψηφιακής υγείας και αναλυτικής. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ δύνανται να στελεχώσουν υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και της έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης, εφαρμογής και διαχείρισης εφαρμογών πληροφορικής της υγείας και αναλυτικής δεδομένων.

Cycle and Duration of Studies

 1. Ως κύκλος σπουδών του ΔΠΜΣ νοείται η φοίτηση στο ΔΠΜΣ κατά τον ορισθέντα αριθμό ακαδημαϊκών εξαμήνων.
 2. Η διάρκεια κάθε κύκλου σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.
 3. Η συνολική διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε (5) διδακτικών εξαμήνων εφόσον παραταθεί ή ανασταλεί μετά από αιτήματα παράτασης ή αναστολής, αντίστοιχα, που περιγράφονται στη συνέχεια στον παρόντα κανονισμό. Δεν υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης στο συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ.
 4. Το πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διδασκαλία (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστηριακές ασκήσεις) και ερευνητική απασχόληση (εκπόνηση επιστημονικών εργασιών και μελετών).
 5. Attendance in courses is mandatory.
 6. The modification of course program and the redistribution of courses between semesters can be done by decision of the competent institutions. The teaching of the educational modules of the IPPS is in Greek and/or English. The writing of Diploma thesis may be in Greek or English.
 7. Part of IPPS may be carried out remotely, by the relevant provisions.
 8. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι διδακτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο είναι 30 ECTS. Στα εξάμηνα διδασκαλίας (πρώτο και δεύτερο) οι 30 ECTS μονάδες αντιστοιχούν σε 4 μαθήματα επιλογής με 7,5 ECTS μονάδες το καθένα.

Criteria and Selection Procedure for Candidates for the IPPS

 1. The selection of those admitted to the IPPS is made in accordance with the provisions of Law 4485/2017 and the regulations of this Postgraduate Studies Regulation.
 2. The evaluation of the IPPS candidates is done by a corresponding Candidate Evaluation Committee (CEC) which consists of TRAS Members of the Department who teach at the IPPS. CECs have at least two members and are set up by decision of the Department Assembly following a proposal from the SIC.
 3. The Department's Secretariat, to which the files with the necessary supporting documents for each nomination are submitted, files the files with a protocol number, checks whether they contain all the necessary supporting documents, sorts them according to the direction of the IPPS and delivers them to the corresponding CEC.
 4. The evaluation criteria for candidates are as follows:
  1. Qualifications
  2. Scores of qualifications and courses that are relevant to the subject matter of the direction of selection of the IPPS
  3. Adequate knowledge of the English language
  4. Scope and duration of work and research experience.
  5. Συστατικές επιστολές
  6. Συνέντευξη
  7. Συμπληρωματικά κριτήρια

Any additional criteria, the coefficients of the selection criteria and the minimum total score of the selection criteria that each candidate must obtain in order to be called for an interview are determined by a decision of the SIC before the start date of the submission of nominations. Unless additional criteria are specified, selection is made on the basis of criteria (i) – (vi). Candidates who, despite being called, did not attend the scheduled interview are excluded from further evaluation.

 1. Applicants who have not received their undergraduate degree by the application deadline are judged by the CEC based on their most recent comprehensive score.
 2. If a certificate of good knowledge of the English language is not presented, it can be certified in another way which is decided by the SIC following a proposal by the SC.
 3. The CEC of each direction carries out the following process of evaluating the candidates:
  • It evaluates the files of the candidates and compiles a table of them in descending order of evaluation based on the above criteria, except for the interview criterion.
  • Rejects candidates who do not meet the minimum overall score of the selection criteria and draws up a shortlist of candidates.
  • Calls shortlisted candidates for interviews.
  • Conducts any internal examinations to assess the knowledge of the candidates.
  • Draws up a ranking table of the candidates in descending order and submits it to the SIC.
 4. Οι εισακτέοι ενημερώνονται από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού και καλούνται να απαντήσουν αν αποδέχονται ή όχι την εισαγωγή τους στο ΔΠΜΣ.
 5. In the last stage, the SIC formulates the final tables of admitted and runner-up candidates per specialization of the IPPS, taking into account the preferences of the candidates for the IPPS specializations and issues of operation of the IPPS.
 6. The number of admitted students may not exceed forty (40) students per study cycle, except in cases of a tie in the final ranking, in which all candidates with the same grade are accepted. The final tables of the admitted and runners-up of the IPPS are approved by the SIC following the proposal of the SC.

Quality Assurance

 1. Βασική υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του ΔΠΜΣ είναι η διασφάλιση και συνεχής βελτίωση της ποιότητάς του. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η οργάνωση τακτικών περιοδικών εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Η αξιολόγηση αποτελεί βασική και διαρκής δραστηριότητα του ΔΠΜΣ για την αναβάθμισή του, όχι μόνο στο πεδίο της διοικητικής λειτουργίας και οργάνωσης αλλά, κυρίως, στο πεδίο της επικαιροποίησης του προγράμματος σπουδών και των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης. Σκοπός της αξιολόγησης είναι η εναρμόνιση του ΔΠΜΣ με τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης και της ψηφιακής τεχνολογίας, τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές και τα πρότυπα, χωρίς να παραγνωρίζονται οι ανάγκες απόκτησης, προσαρμοσμένων στην ελληνική πραγματικότητα, εξειδικευμένων γνώσεων από τους φοιτητές του.
 3. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους φοιτητές κατά τις κείμενες διατάξεις. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΔΠΜΣ καθώς και η διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας, θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.