Το Πρόγραμμα

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής, της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 κοινό Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» (Digital Health and Analytics) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Η Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» (Digital Health and Analytics) ΦΕΚ 1101/τ.Β’/22.03.2021 συγκροτείται από τους ακόλουθους διδάσκοντες:

 • Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Δημητρακόπουλο (Διευθυντής του ΔΜΠΣ) – Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Καθηγήτρια Μαρία Νικολαϊδη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Καθηγητή Ηλία Μαγκλογιάννη, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων – Πανεπιστημίο Πειραίως
 • Καθηγητή Παναγιώτη Βλάμμο, Τμήμα Πληροφορικής – Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Αναπληρωτή Καθηγητή Δημοσθένη Κυριαζή, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων – Πανεπιστημίο Πειραίως
 • Επίκουρο Καθηγητή Χρήστο Δίου – Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Επίκουρο Καθηγητή Θεμιστοκλή Έξαρχο, Τμήμα Πληροφορικής – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ο σκοπός του Προγράμματος

Το ΔΠΜΣ στις «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» (Digital Health and Analytics) έχει ως αντικείμενο:

 1. Την περαιτέρω επιστημονική εξειδίκευση νέων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και του Τμήματος Πληροφορικής.
 2. Τη δια βίου εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι ήδη απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
 3. Την προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα του ΔΠΜΣ.
  Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:
  Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας για την ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών ψηφιακής υγείας και αναλυτικής. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ δύνανται να στελεχώσουν υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και της έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης, εφαρμογής και διαχείρισης εφαρμογών πληροφορικής της υγείας και αναλυτικής δεδομένων.

Κύκλος και Διάρκεια Σπουδών

 1. Ως κύκλος σπουδών του ΔΠΜΣ νοείται η φοίτηση στο ΔΠΜΣ κατά τον ορισθέντα αριθμό ακαδημαϊκών εξαμήνων.
 2. Η διάρκεια κάθε κύκλου σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.
 3. Η συνολική διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε (5) διδακτικών εξαμήνων εφόσον παραταθεί ή ανασταλεί μετά από αιτήματα παράτασης ή αναστολής, αντίστοιχα, που περιγράφονται στη συνέχεια στον παρόντα κανονισμό. Δεν υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης στο συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ.
 4. Το πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διδασκαλία (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστηριακές ασκήσεις) και ερευνητική απασχόληση (εκπόνηση επιστημονικών εργασιών και μελετών).
 5. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
 6. Η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με απόφαση των αρμοδίων οργάνων. Η διδασκαλία των εκπαιδευτικών ενοτήτων του ΔΠΜΣ γίνεται στα Ελληνικά και/ή στα Αγγλικά. Η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
 7. Μέρος του ΔΠΜΣ δύναται να διενεργείται εξ αποστάσεως, κατά τις κείμενες διατάξεις.
 8. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι διδακτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο είναι 30 ECTS. Στα εξάμηνα διδασκαλίας (πρώτο και δεύτερο) οι 30 ECTS μονάδες αντιστοιχούν σε 4 μαθήματα επιλογής με 7,5 ECTS μονάδες το καθένα.

Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων για τα ΔΠΜΣ

 1. Η επιλογή των εισακτέων στα ΔΠΜΣ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων του ΔΠΜΣ γίνεται από αντίστοιχη Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) η οποία αποτελείται από Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που διδάσκουν στο ΔΠΜΣ. Οι ΕΑΥ είναι τουλάχιστον διμελείς και συγκροτούνται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος κατόπιν πρότασης της ΕΔΕ.
 3. Η Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία υποβάλλονται οι φάκελοι με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε υποψηφιότητας, αρχειοθετεί τους φακέλους με αριθμό πρωτοκόλλου, ελέγχει αν περιέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τους ταξινομεί ανά κατεύθυνση του ΔΠΜΣ και τους παραδίδει στις αντίστοιχες ΕΑΥ.
 4. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:
  1. Τίτλοι σπουδών
  2. Βαθμολογίες τίτλων σπουδών και μαθημάτων που είναι συναφή με το αντικείμενο της κατεύθυνσης επιλογής του ΔΠΜΣ
  3. Επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
  4. Πεδίο και διάρκεια εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας
  5. Συστατικές επιστολές
  6. Συνέντευξη
  7. Συμπληρωματικά κριτήρια

Τυχόν συμπληρωματικά κριτήρια, οι συντελεστές των κριτηρίων επιλογής και η ελάχιστη συνολική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής την οποία πρέπει να συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος προκειμένου να κληθεί για συνέντευξη καθορίζονται με απόφαση της ΕΔΕ πριν από την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των υποψηφιοτήτων. Εφόσον δεν καθορισθούν συμπληρωματικά κριτήρια, η επιλογή γίνεται με βάση τα κριτήρια (i) – (vi). Υποψήφιοι οι οποίοι, παρόλο ότι εκλήθησαν, δεν προσήλθαν στην προγραμματισμένη συνέντευξη αποκλείονται της περαιτέρω αξιολόγησης.

 1. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν λάβει τον προπτυχιακό τίτλο σπουδών τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων κρίνονται από την ΕΑΥ με βάση την πλέον πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία τους.
 2. Εφόσον δεν προσκομιστεί πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιηθεί τούτη με άλλον τρόπο ο οποίος αποφασίζεται από τη ΕΔΕ κατόπιν πρότασης της ΣΕ.
 3. Η ΕΑΥ κάθε κατεύθυνσης προβαίνει στην ακόλουθη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων:
  • Αξιολογεί τους φακέλους των υποψηφίων και καταρτίζει πίνακα αυτών κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, πλην του κριτηρίου της συνέντευξης.
  • Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη συνολική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής και καταρτίζει πίνακα προεπιλογής υποψηφίων.
  • Καλεί τους προεπιλεγέντες υποψηφίους σε συνεντεύξεις.
  • Διεξάγει τυχόν εσωτερικές εξετάσεις αξιολόγησης των γνώσεων των υποψηφίων.
  • Καταρτίζει πίνακα κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά και τον υποβάλλει στη ΕΔΕ.
 4. Οι εισακτέοι ενημερώνονται από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού και καλούνται να απαντήσουν αν αποδέχονται ή όχι την εισαγωγή τους στο ΔΠΜΣ.
 5. Στο τελευταίο στάδιο, η ΕΔΕ διαμορφώνει τους τελικούς πίνακες εισακτέων και επιλαχόντων ανά ειδίκευση του ΔΠΜΣ λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των υποψηφίων για τις ειδικεύσεις του ΔΠΜΣ και θέματα λειτουργίας του ΔΠΜΣ.
 6. Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους σαράντα (40) φοιτητές ανά κύκλο σπουδών, εκτός περιπτώσεων ισοβαθμίας στην τελική κατάταξη, κατά τις οποίες γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι. Οι τελικοί πίνακες των εισακτέων και επιλαχόντων του ΔΠΜΣ εγκρίνονται από την ΕΔΕ κατόπιν πρότασης της ΣΕ.

Διασφάλιση Ποιότητας

 1. Βασική υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του ΔΠΜΣ είναι η διασφάλιση και συνεχής βελτίωση της ποιότητάς του. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η οργάνωση τακτικών περιοδικών εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Η αξιολόγηση αποτελεί βασική και διαρκής δραστηριότητα του ΔΠΜΣ για την αναβάθμισή του, όχι μόνο στο πεδίο της διοικητικής λειτουργίας και οργάνωσης αλλά, κυρίως, στο πεδίο της επικαιροποίησης του προγράμματος σπουδών και των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης. Σκοπός της αξιολόγησης είναι η εναρμόνιση του ΔΠΜΣ με τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης και της ψηφιακής τεχνολογίας, τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές και τα πρότυπα, χωρίς να παραγνωρίζονται οι ανάγκες απόκτησης, προσαρμοσμένων στην ελληνική πραγματικότητα, εξειδικευμένων γνώσεων από τους φοιτητές του.
 3. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους φοιτητές κατά τις κείμενες διατάξεις. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΔΠΜΣ καθώς και η διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας, θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.