Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος

Το ΔΠΜΣ στις «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» (Digital Health and Analytics) έχει ως αντικείμενο: Την περαιτέρω επιστημονική εξειδίκευση νέων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πα-νεπιστημίου, του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και του Τμήματος Πληροφορικής.

Κύκλος και διάρκεια σπουδών

Κύκλος και διάρκεια σπουδών

Ως κύκλος σπουδών του ΔΠΜΣ νοείται η φοίτηση στο ΔΠΜΣ κατά τον ορισθέντα αριθμό ακαδημαϊκών εξαμήνων. Η διάρκεια κάθε κύκλου σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Η συνολική διάρκεια

Τέλη φοίτησης

Τέλη φοίτησης

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια που εγγράφεται στο Δ.Π.Μ.Σ. υποχρεούται στην καταβολή διδάκτρων για όλο το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής φοίτησής του/της. Τα δίδακτρα για το Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 4.500 ευρώ. Η διαδικασία καταβολής των διδάκτρων για το Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται

ΔΠΜΣ Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική

Προκήρυξη Ακαδημαϊκου Έτους 2021/22

Κατεβάστε το αρχείο εδώ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές

Read more

Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ δύνανται να στελεχώσουν υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και της έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης, εφαρμογής και διαχείρισης εφαρμογών πληροφορικής της υγείας κα αναλυτικής δεδομένων

Η διάρκεια κάθε κύκλου σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας

Μέρος του ΔΠΜΣ δύναται να διενεργείται εξ αποστάσεως, κατά τις κείμενες διατάξεις