Το Πρόγραμμα

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής, της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου

θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 κοινό Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» (Digital Health and Analytics) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Κύκλος και Διάρκεια Σπουδών

 • Ως κύκλος σπουδών του ΔΠΜΣ νοείται η φοίτηση στο ΔΠΜΣ κατά τον ορισθέντα αριθμό ακαδημαϊκών εξαμήνων.
 • Η διάρκεια κάθε κύκλου σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.
 • Η συνολική διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε (5) διδακτικών εξαμήνων εφόσον παραταθεί ή ανασταλεί μετά από αιτήματα παράτασης ή αναστολής, αντίστοιχα, που περιγράφονται στη συνέχεια στον παρόντα κανονισμό. Δεν υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης στο συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ.
 • Το πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διδασκαλία (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστηριακές ασκήσεις) και ερευνητική απασχόληση (εκπόνηση επιστημονικών εργασιών και μελετών).
 • Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
 • Η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με απόφαση των αρμοδίων οργάνων. Η διδασκαλία των εκπαιδευτικών ενοτήτων του ΔΠΜΣ γίνεται στα Ελληνικά και/ή στα Αγγλικά. Η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
 • Μέρος του ΔΠΜΣ δύναται να διενεργείται εξ αποστάσεως, κατά τις κείμενες διατάξεις.
 • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι διδακτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο είναι 30 ECTS. Στα εξάμηνα διδασκαλίας (πρώτο και δεύτερο) οι 30 ECTS μονάδες αντιστοιχούν σε 4 μαθήματα επιλογής με 7,5 ECTS μονάδες το καθένα.

Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων για τα ΔΠΜΣ

 • Η επιλογή των εισακτέων στα ΔΠΜΣ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Η αξιολόγηση των υποψηφίων του ΔΠΜΣ γίνεται από αντίστοιχη Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) η οποία αποτελείται από Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που διδάσκουν στο ΔΠΜΣ. Οι ΕΑΥ είναι τουλάχιστον διμελείς και συγκροτούνται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος κατόπιν πρότασης της ΕΔΕ.
 • Η Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία υποβάλλονται οι φάκελοι με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε υποψηφιότητας, αρχειοθετεί τους φακέλους με αριθμό πρωτοκόλλου, ελέγχει αν περιέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τους ταξινομεί ανά κατεύθυνση του ΔΠΜΣ και τους παραδίδει στις αντίστοιχες ΕΑΥ.
 • Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

1. Τίτλοι Σπουδών

2. Βαθμολογίες τίτλων σπουδών και μαθημάτων που είναι συναφή με το αντικείμενο της κατεύθυνσης επιλογής του ΔΠΜΣ

3. Επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

4. Πεδίο και διάρκεια εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας

5. Συστατικές επιστολές

6. Συνέντευξη

Διασφάλιση Ποιότητας

 • Βασική υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του ΔΠΜΣ είναι η διασφάλιση και συνεχής βελτίωση της ποιότητάς του. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η οργάνωση τακτικών περιοδικών εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Η αξιολόγηση αποτελεί βασική και διαρκής δραστηριότητα του ΔΠΜΣ για την αναβάθμισή του, όχι μόνο στο πεδίο της διοικητικής λειτουργίας και οργάνωσης αλλά, κυρίως, στο πεδίο της επικαιροποίησης του προγράμματος σπουδών και των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης. Σκοπός της αξιολόγησης είναι η εναρμόνιση του ΔΠΜΣ με τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης και της ψηφιακής τεχνολογίας, τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές και τα πρότυπα, χωρίς να παραγνωρίζονται οι ανάγκες απόκτησης, προσαρμοσμένων στην ελληνική πραγματικότητα, εξειδικευμένων γνώσεων από τους φοιτητές του.
 • Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους φοιτητές κατά τις κείμενες διατάξεις. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΔΠΜΣ καθώς και η διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας, θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.