Κανονισμός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική»

Γενικές Διατάξεις

 • Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής, της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 κοινό Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική», (Digital Health and Analytics).
 • Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει στους αποφοίτους Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Ψηφιακές Υπηρεσίας Υγείας και Αναλυτική» (Digital Health and Analytics).
 • Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. διέπεται από τις διατάξεις των σχετικών νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων. Επίσης εναρμονίζεται με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, και την κείμενη νομοθεσία.

Δομή και Όργανα του ΠΜΣ

Η διοίκηση του ΔΠΜΣ ασκείται από 1. Την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή, 2. Την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, 3. Τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ., και 4. Το Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ..

 • Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ), συγκροτείται από́ μέλη Δ.Ε.Π. των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων των τριών Πανεπιστημίων που εκλέγονται από́ τη Συνέλευση κάθε Τμήματος και τη Σύγκλητο με διετή θητεία. Ο συνολικός αριθμός των μελών της ΕΔΕ είναι εννιά (9). Αναλυτικά, στην ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» συμμετέχουν: 
  • 3 μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 
  • 2 μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
  • 2 μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου
  • 2 εκπροσώπους των φοιτητών που εκλέγονται από́ τους φοιτητές του ΔΠΜΣ με ετήσια θητεία
 • Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών συστήνεται σε κάθε Ίδρυμα, αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και τους Κοσμήτορες του οικείου Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 32 του νόμου 4485/2017. 
 • Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Δ.Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των Συνεργαζόμενων Τμημάτων και εκλέγονται από την ΕΔΕ για διετή θητεία. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από τα 5 μέλη και η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.
 • Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΔΠΜΣ προέρχεται από το επισπέυδον Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και είναι απαραιτήτως μέλος της ΕΔΕ. Εκλέγεται από την ΕΔΕ για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής ανήκουν στην βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ίδιου ή αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ και ασκούν τα καθήκοντα που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
 • Οι συνεδριάσεις της ΕΔΕ και της ΣΕ θα πραγματοποιούνται στην Καλλιθέα, έδρα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Τα μέλη της ΕΔΕ μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε μέσω φυσικής παρουσίας. Στην δεύτερη περίπτωση τα οδοιπορικά έξοδα (μεταφοράς, ξενοδοχείου, κτλ) και η ημερήσια αποζημίωση βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΠΜΣ.

Τίτλος Σπουδών

 • Ο τίτλος σπουδών του ΔΠΜΣ (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών-Δ.Μ.Σ.) είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος του ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και υπογράφεται από τον Πρύτανη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, τον Πρόεδρο του Τμήματος Πληροφορικής και το Γραμματέα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Στον τίτλο σπουδών του ΔΠΜΣ αναφέρονται το όνομα του Πανεπιστημίου, της Σχολής και του Τμήματος και όσα πρόσθετα στοιχεία ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Ο βαθμός του Διπλώματος χαρακτηρίζεται ως εξής: από 5 έως 6.49 ΚΑΛΩΣ, από 6.50 έως 8.49 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ και από 8.50 έως 10 ΑΡΙΣΤΑ.
 • Στο ΔΜΣ επισυνάπτεται Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το βιβλίο διπλωματούχων φοιτητών υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τον Γραμματέα του Τμήματος Πληροφορικής, τον Γραμματέα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και τον Πρύτανη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
 • Εφόσον ο φοιτητής έχει εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις ανακηρύσσεται διπλωματούχος του ΔΠΜΣ. Πριν την ημερομηνία της απονομής, η Γραμματεία του Τμήματος δύναται να χορηγεί στον φοιτητή βεβαίωση περάτωσης των σπουδών του στο ΔΠΜΣ, κατόπιν έγγραφης αίτησής του.

Υλικοτεχνική Υποδομή

 • Για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ χρησιμοποιούνται οι κτιριακές εγκαταστάσεις και η υλικοτεχνική υποδομή πρωτίστως του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου καθώς επίσης και των συμμετεχόντων Ιδρυμάτων στο ΔΠΜΣ, όπως αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη και εργαστήρια. Με απόφαση της ΕΔΕ, κατόπιν πρότασης της ΣΕ, μπορεί να διατίθεται μέρος των εσόδων του ΔΠΜΣ για την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής του Τμήματος προς υποβοήθηση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και έρευνας.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν, με απόφαση του Διευθυντή του ΔΠΜΣ, να χρησιμοποιηθούν κτιριακές εγκαταστάσεις και υλικοτεχνική υποδομή εκτός του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Κατηγορίες Υποψηφίων

 • Στο ΔΠΜΣ μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού. 
 • Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Τέλη φοίτησης

 • Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια που εγγράφεται στο Δ.Π.Μ.Σ. υποχρεούται στην καταβολή διδάκτρων για όλο το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής φοίτησής του/της. Τα δίδακτρα για το Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 4.500 ευρώ.
 • Η διαδικασία καταβολής των διδάκτρων για το Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Τα δίδακτρα χρησιμοποιούνται από το Δ.Π.Μ.Σ. για τις πάσης φύσης δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση των Μ.Φ. και γενικά για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. Οποιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιείται ύστερα από έγκριση της ΕΔΕ.
 • Η ΣΕ, μετά από πρόταση της ΕΔΕ, μπορεί να αναπροσαρμόζει τα δίδακτρα του Δ.Π.Μ.Σ. Με αποφάσεις της ΕΔΕ ρυθμίζονται περιπτώσεις μη καταβολής διδάκτρων. 
 • Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης ή διαγραφής φοιτητή από το ΔΠΜΣ δεν επιστρέφονται τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης.
 • Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προκήρυξη – Υποβολή Υποψηφιοτήτων

 • Η ημερομηνία προκήρυξης εκάστου κύκλου σπουδών του ΔΠΜΣ προτείνεται από την ΣΕ και αποφασίζεται από την ΕΔΕ.
 • Η προκήρυξη δημοσιεύεται κατ’ ελάχιστον στο δικτυακό τόπο του Τμήματος. Στην προκήρυξη αναφέρονται:
  • Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων
  • H προθεσμία, ο τόπος και οι ώρες υποβολής των αιτήσεων 
  • Tα απαραίτητα δικαιολογητικά των υποψηφίων.
 • Το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας για το ΔΠΜΣ και το έντυπο των συστατικών επιστολών καθώς και χρήσιμο σχετικό πληροφοριακό υλικό διατίθενται σε μορφή αρχείου MS-WORD στην ηλεκτρ. διεύθυνση του Τμήματος Πληρορικής. Η υποβολή της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης αίτησης υποψηφιότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας είτε μέσω συστημένης ταχυδρομικής επιστολής είτε μέσω φυσικής παρουσίας.  
 • Κάθε φάκελος πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά: 
  • Αίτηση υποψηφιότητας.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
  • Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
  • Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
  • Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
  • Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές.
  • Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων (σε τρία [3] αντίγραφα).
  • Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Μία (1) φωτογραφία.
 • Οι υποψήφιοι στην αίτησή τους μπορούν να επισυνάψουν οποιαδήποτε έντυπα κοινωνικής, οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης έτσι ώστε να αξιολογηθούν από την ΕΔΕ, βάσει των προβλέψεων του Ν.4485/2017 (άρθρο 35, παρ. 2).
 • Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που δεν διαθέτουν κατά την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων έναν ή περισσότερους από τους αναφερθέντες τίτλους ή πιστοποιητικά σπουδών. Σε περίπτωση επιλογής τους, οι υποψήφιοι αυτοί πρέπει να προσκομίσουν είτε βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών είτε επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών (ή του πιστοποιητικού) τους πριν την εγγραφή τους στο ΔΠΜΣ.  Άλλως, δεν εγγράφονται στο ΔΠΜΣ. Το αυτό ισχύει και για το πιστοποιητικό της Αγγλικής γλώσσας.

Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων για τα ΔΠΜΣ

 • Η επιλογή των εισακτέων στα ΔΠΜΣ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Η αξιολόγηση των υποψηφίων του ΔΠΜΣ γίνεται από αντίστοιχη Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) η οποία αποτελείται από Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που διδάσκουν στο ΔΠΜΣ. Οι ΕΑΥ είναι τουλάχιστον διμελείς και συγκροτούνται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος κατόπιν πρότασης της ΕΔΕ.
 • Η Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία υποβάλλονται οι φάκελοι με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε υποψηφιότητας, αρχειοθετεί τους φακέλους με αριθμό πρωτοκόλλου, ελέγχει αν περιέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τους ταξινομεί ανά κατεύθυνση του ΔΠΜΣ και τους παραδίδει στις αντίστοιχες ΕΑΥ. 
 • Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:
  • Τίτλοι σπουδών
  • Βαθμολογίες τίτλων σπουδών και μαθημάτων που είναι συναφή με το αντικείμενο της κατεύθυνσης επιλογής του ΔΠΜΣ
  • Επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
  • Πεδίο και διάρκεια εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας
  • Συστατικές επιστολές Συνέντευξη Συμπληρωματικά κριτήρια

Τυχόν συμπληρωματικά κριτήρια, οι συντελεστές των κριτηρίων επιλογής και η ελάχιστη συνολική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής την οποία πρέπει να συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος προκειμένου να κληθεί για συνέντευξη καθορίζονται με απόφαση της ΕΔΕ πριν από την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των υποψηφιοτήτων. Εφόσον δεν καθορισθούν συμπληρωματικά κριτήρια, η επιλογή γίνεται με βάση τα κριτήρια (i) – (vi). Υποψήφιοι οι οποίοι, παρόλο ότι εκλήθησαν, δεν προσήλθαν στην προγραμματισμένη συνέντευξη αποκλείονται της περαιτέρω αξιολόγησης.  

 • Οι υποψήφιοι που δεν έχουν λάβει τον προπτυχιακό τίτλο σπουδών τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων κρίνονται από την ΕΑΥ με βάση την πλέον πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία τους. 
 • Εφόσον δεν προσκομιστεί πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιηθεί τούτη με άλλον τρόπο ο οποίος αποφασίζεται από τη ΕΔΕ κατόπιν πρότασης της ΣΕ.
 • Η ΕΑΥ κάθε κατεύθυνσης προβαίνει στην ακόλουθη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων:
  • Αξιολογεί τους φακέλους των υποψηφίων και καταρτίζει πίνακα αυτών κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, πλην του κριτηρίου της συνέντευξης. 
  • Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη συνολική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής και καταρτίζει πίνακα προεπιλογής υποψηφίων.
  • Καλεί τους προεπιλεγέντες υποψηφίους σε συνεντεύξεις. 
  • Διεξάγει τυχόν εσωτερικές εξετάσεις αξιολόγησης των γνώσεων των υποψηφίων.
  • Καταρτίζει πίνακα κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά και τον υποβάλλει στη ΕΔΕ.
 • Οι εισακτέοι ενημερώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος και καλούνται να απαντήσουν αν αποδέχονται ή όχι την εισαγωγή τους στο ΔΠΜΣ. 
 • Στο τελευταίο στάδιο, η ΕΔΕ διαμορφώνει τους τελικούς πίνακες εισακτέων και επιλαχόντων ανά ειδίκευση του ΔΠΜΣ λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των υποψηφίων για τις ειδικεύσεις του ΔΠΜΣ και θέματα λειτουργίας του ΔΠΜΣ. 
 • Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους σαράντα (40) φοιτητές ανά κύκλο σπουδών, εκτός περιπτώσεων ισοβαθμίας στην τελική κατάταξη, κατά τις οποίες γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι. Οι τελικοί πίνακες των εισακτέων και επιλαχόντων του ΔΠΜΣ εγκρίνονται από την ΕΔΕ κατόπιν πρότασης της ΣΕ.

Διδακτικό Έργο

Στο ΔΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011., μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης  καταξιωμένοι επιστήμονες της αλλοδαπής που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ΔΠΜΣ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  • Ιδιαιτέρως, σεμιναριακό και επικουρικό διδακτικό έργο μπορεί να ανατίθενται σε άλλα μέλη του διδακτικού προσωπικού και σε υποψήφιους διδάκτορες των 3 τμημάτων ή άλλων Τμημάτων των 3 Πανεπιστημίων ή άλλων ΑΕΙ.
  • Η επιλογή των διδασκόντων και οι αναθέσεις για την εκτέλεση του διδακτικού έργου γίνονται με απόφαση της ΕΔΕ κατόπιν πρότασης της ΣΕ. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός διδάσκοντος ενός μαθήματος δύναται να ορίζεται, με την ίδια απόφαση, ένας από τους διδάσκοντες ως συντονιστής του μαθήματος. 
  • Δεν είναι υποχρεωτική η ανάθεση διδασκαλίας σε όλα τα Μέλη Δ.Ε.Π των 3 τμημάτων, ούτε είναι υποχρεωτική η παροχή υπηρεσιών στο ΔΠΜΣ από Μέλη Δ.Ε.Π των 3 Τμημάτων Τμήματος που καλύπτουν τις υπό του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
  • Δύναται να ορίζεται μέγιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας στο ΔΠΜΣ για τα Μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος με απόφαση της ΕΔΕ κατόπιν πρότασης της ΣΕ.
  • Το ΔΠΜΣ δύναται να προσφέρει επικουρική διδασκαλία  σεμιναριακού/ εργαστηριακού/ φροντιστηριακού τύπου, προαιρετικής παρακολούθησης για τους φοιτητές στο 3ο εξάμηνο σπουδών (εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας) και σε ειδικά θέματα τρέχουσας τεχνολογίας. Οι ώρες, οι ημέρες και τα θέματα διδασκαλίας καθώς και οι διδάσκοντες θα ορίζονται με απόφαση της ΕΔΕ. Οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΔΠΜΣ.
  • Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Για να διευκολυνθεί η διεθνοποίηση του ΔΠΜΣ (π.χ. πρόσκληση ξένων διδασκόντων και προσέλκυση ξένων φοιτητών) μέρος, ή και το σύνολο, των μαθημάτων μπορεί να διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 • Η ΜΔΕ εκπονείται υπό την επίβλεψη ενός διδάσκοντος στο ΔΠΜΣ (επιβλέπων) ο οποίος είναι Μέλος ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης του ΔΠΜΣ που ακολουθεί ο φοιτητής. 
 • Κάθε ΜΔΕ πρέπει να αποδεικνύει προηγμένες θεωρητικές γνώσεις, πρακτικές δεξιότητες, κριτική σκέψη, ικανότητα στην ανάλυση και σύνθεση προβλημάτων και ερευνητική ικανότητα του φοιτητή. Μπορεί να αναφέρεται σε εμπειρικά, θεωρητικά ή εφαρμοσμένα θέματα και να πραγματοποιείται σε συνεργασία με ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα της Ελλάδος ή του εξωτερικού που ασχολείται με συναφή αντικείμενα. 
 •  Κατά μήνα Απρίλιο, οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ καταθέτουν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ καταλόγους θεματικών περιοχών για μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες οι οποίοι δημοσιοποιούνται στους φοιτητές με ευθύνη του Διευθυντή του ΔΠΜΣ. 
 • Οι φοιτητές επιλέγουν θεματική περιοχή και επιβλέποντα Μέλος Δ.Ε.Π και, με τη σύμφωνη γνώμη του, καταθέτουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Οι προθεσμίες εντός των οποίων υποβάλλονται οι αιτήσεις εκπόνησης ΜΔΕ από τους φοιτητές ορίζονται από την ΕΔΕ 
 •  Η ΕΔΕ καταβάλλει προσπάθεια για την, κατά το δυνατό, ισοκατανομή των ΜΔΕ μεταξύ των Μελών Δ.Ε.Π και ορίζει τριμελείς εξεταστικές επιτροπές των ΜΔΕ που αποτελούνται από τον επιβλέποντα Μέλος ΔΕΠ και άλλα Μέλη ΔΕΠ του ΔΠΜΣ. Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών ορίζονται από την ΕΔΕ κατόπιν πρότασης της ΣΕ και, κατά προτίμηση, πρέπει να έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο της ΜΔΕ. Ως συντονιστής κάθε εξεταστικής επιτροπής ορίζεται το επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ.
 • Η συγγραφή της ΜΔΕ μπορεί να γίνει, εκτός από την ελληνική, και στην αγγλική γλώσσα, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει ευρεία περίληψή της και στην ελληνική γλώσσα.
 • Η ΜΔΕ υποβάλλεται από το φοιτητή προς εξέταση: 
  • μετά την παρέλευση του τρίτου εξαμήνου σπουδών του, 
  • εφόσον ο φοιτητής έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης του ΔΠΜΣ που ακολουθεί, και 
  • τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης.

Σε περίπτωση παραβίασης μιας τουλάχιστον από τις άνω προϋποθέσεις αναβάλλεται η εξέταση της ΜΔΕ με ευθύνη του επιβλέποντος Μέλους ΔΕΠ.

 • Η εξέταση κάθε ΜΔΕ περιλαμβάνει τη συνοπτική παρουσίασή της και την επίδειξη συστημάτων που τυχόν αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο αυτής ενώπιον της αντίστοιχης εξεταστικής επιτροπής. Η εξεταστική επιτροπή βαθμολογεί τη ΜΔΕ σε ειδικό έντυπο το οποίο υπογράφεται και από τα μέλη της και παραδίδεται με ευθύνη του επιβλέποντος Μέλους ΔΕΠ στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ όπου φυλάσσεται.
 • Μετά την επιτυχή εξέταση της ΜΔΕ, ο φοιτητής πρέπει να καταθέσει στη Βιβλιοθήκη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αντίγραφο της ΜΔΕ, μορφοποιημένο κατά το σχετικό πρότυπο που έχει εγκριθεί από την ΕΔΕ, σε ηλεκτρονική μορφή. Η χορήγηση πιστοποιητικών περάτωσης σπουδών από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ προϋποθέτει την πιστοποίηση της υποβολής του ανωτέρω αντιγράφου της ΜΔΕ στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του ΔΠΜΣ. Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας από τον ίδιο τον φοιτητή, στο Ιδρυματικό Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
 • Σε περίπτωση μη επιτυχούς εξέτασης της ΜΔΕ, η εξεταστική επιτροπή είναι δυνατόν να την αναπέμψει μία (1) φορά. Η επανεξέταση της ΜΔΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος από έναν (1) έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της ανεπιτυχούς εξέτασης και αναπομπής. Στην περίπτωση αυτή παρατείνεται η διάρκεια σπουδών κατά τρεις (3) μήνες.
 • Επιτρέπεται η αλλαγή θεματικής περιοχής και/ή επιβλέποντος Μέλους Δ.Ε.Π της ΜΔΕ κατόπιν αίτησης του φοιτητή στην οποία αναφέρεται η νέα θεματική περιοχή της ΜΔΕ και/ή το νέο επιβλέπων Μέλος Δ.Ε.Π. Η αίτηση εξετάζεται από την ΕΔΕ κατά τα αναφερόμενα παραπάνω. 

Αξιολόγηση Επιδόσεων Φοιτητών

 • Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών ορίζεται από το μηδέν (0) ως το δέκα (10): Άριστα από οκτώ και πενήντα (8,50) μέχρι δέκα (10), λίαν καλώς από έξι και πενήντα (6,50) ως και οκτώ και σαράντα εννέα (8,49), καλώς από πέντε (5) ως και έξι και σαράντα εννέα (6,49). Ο βαθμός πέντε (5) αποτελεί τη βάση επιτυχίας σε κάθε αξιολόγηση.
 • Η αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών σε κάθε μάθημα γίνεται με εξετάσεις που μπορεί να είναι γραπτές, προφορικές, εργαστηριακές, εργασίες, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών. Με ευθύνη του συντονιστή κάθε μαθήματος κοινοποιείται στους φοιτητές ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσής τους στο μάθημα. Η διάρκεια των γραπτών εξετάσεων καθορίζεται από τον συντονιστή κάθε μαθήματος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες. 
 • Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων κάθε εξεταστικής περιόδου συντάσσεται από τον Διευθυντή του ΔΠΜΣ και εγκρίνεται από τη ΕΔΕ.
 • Φοιτητές που αποτυγχάνουν στην εξέταση ενός μαθήματος θεωρείται ότι έχουν αποτύχει σε όλα τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο πλαίσιο του μαθήματος (πιθανώς από διαφορετικούς διδάσκοντες).
 • Ο βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος κάθε φοιτητή προκύπτει από τους βαθμούς που έλαβε ο φοιτητής στα μαθήματα του ΔΠΜΣ και στη ΜΔΕ. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ο συντελεστής ένα (1) και στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί ο συντελεστής τέσσερα (4). Ο βαθμός της ΜΔΕ προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων της βαθμολογίας κάθε μαθήματος και της ΜΔΕ επί τον αντίστοιχο συντελεστή, διαιρούμενου δια του αθροίσματος των συντελεστών. Με ευθύνη της Γραμματείας του ΔΠΜΣ ο βαθμός του ΜΔΕ καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του φοιτητή.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

 • Στην αρχή κάθε εξαμήνου παραδίδονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σχέδια ακαδημαϊκού ημερολογίου, ωρολόγιων προγραμμάτων και εξετάσεων (γραπτών και προφορικών), προς επεξεργασία και έκδοση.
 • Στην αρχή κάθε εξαμήνου ανακοινώνεται στους φοιτητές:
  • Η προθεσμία των εγγραφών ή των ανανεώσεων των εγγραφών τους.
  • Το εξαμηνιαίο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ΔΠΜΣ, το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της διδακτικής περιόδου, τις περιόδους εξετάσεων μαθημάτων και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, τις αργίες, κ.τ.λ.
  • Το ωρολόγιο πρόγραμμα της διδακτικής περιόδου του εξαμήνου στο οποίο περιλαμβάνονται οι ημέρες και ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων, κ.τ.λ.

Υποχρεώσεις Διδασκόντων

 • Μεταξύ των καθηκόντων των διδασκόντων στο ΔΠΜΣ περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:
  • Τήρηση του ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας των μαθημάτων και διεξαγωγής των εργαστηρίων, με φροντίδα για την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών σε περίπτωση κωλύματος.
  • Καθορισμός των περιεχομένων των μαθημάτων ή των γνωστικών πεδίων που διδάσκονται στο πλαίσιο των μαθημάτων σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις.
  • Υποβολή πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου στον Διευθυντή του ΔΠΜΣ περιγραφών των μαθημάτων που διδάσκουν στην προκαθορισμένη δομή καθώς και σχετική βιβλιογραφία.
  • Συνεργασία με τον Διευθυντή του ΔΠΜΣ και τους διδάσκοντες της Κατεύθυνσης για τον συντονισμό της ύλης προς αποφυγή επικαλύψεων μεταξύ μαθημάτων, καθώς και το συντονισμό του φόρτου εργασίας των φοιτητών.
  • Προετοιμασία και παράδοση στους φοιτητές του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιούν κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Το εκπαιδευτικό υλικό προορίζεται για αποκλειστική χρήση των φοιτητών του μαθήματος. Χρήση του εκπαιδευτικού υλικού για οποιονδήποτε άλλο σκοπό δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του διδάσκοντος.
  • Φροντίδα για την εμπέδωση του θεωρητικού μέρους κάθε μαθήματος με υψηλού επιπέδου πρακτική άσκηση. 
  • Μέριμνα για την οργάνωση στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικών επισκέψεων, διαλέξεων από προσκεκλημένους ομιλητές ή άλλων εκδηλώσεων σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς. 
  • Έλεγχος της προσέλευσης των φοιτητών στις πάσης φύσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μαθήματος και πιστοποίησή της με την τήρηση παρουσιολογίου και την παράδοσή του στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. 
  • Φροντίδα για τη διαφανή και αντικειμενική αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών στα μαθήματα που διδάσκουν, καθώς και παράδοση της βαθμολογίας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
  • Ανάληψη επίβλεψης διπλωματικών εργασιών, κατά το δυνατόν, σύμφωνα με τις επιλογές των φοιτητών.  
  • Ενημέρωση του ιστοχώρου του μαθήματος στον ιστότοπο του Τμήματος. 
  • Τήρηση επαρκών ωρών γραφείου και/ή αποδοχή επικοινωνίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έτσι ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία των φοιτητών μαζί τους για θέματα που άπτονται των σπουδών τους και των μαθημάτων που διδάσκουν. 
  • Τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από το Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας του Διδακτικού Έργου του ΔΠΜΣ.
 • Ο συντονιστής κάθε μαθήματος καθορίζει, σε συνεργασία με τους λοιπούς διδάσκοντες του μαθήματος:
  • Τη χρονική σειρά διδασκαλίας των διδακτέων γνωστικών πεδίων του μαθήματος, 
  • Τον τρόπο αξιολόγησης των επιδόσεων των φοιτητών σε κάθε διδακτέο αυτοτελές γνωστικό πεδίο του μαθήματος και 
  • Το βάρος κάθε διδακτέου αυτοτελούς γνωστικού πεδίου στον τελικό βαθμό του μαθήματος. 

Με ευθύνη του συντονιστή ή του διδάσκοντος εκάστου μαθήματος (εφόσον δεν έχει ορισθεί συντονιστής) παραδίδεται στη Γραμματεία του Τμήματος η κατάσταση βαθμολογίας της εξέτασης του μαθήματος.

Υποχρεώσεις Φοιτητών

 • Κάθε φοιτητής δικαιούται ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο επιπλέον της προβλεπόμενης διάρκειας φοίτησής του προκειμένου να ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές. Σε περίπτωση που ο φοιτητής ενταχθεί σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, το πρόσθετο εξάμηνο αρχίζει μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης.    
 • Οι φοιτητές υποχρεούνται:
  • Να προσέρχονται και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του κάθε μαθήματος, όπως αυτές ορίζονται στο σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα και να υπογράφουν το σχετικό παρουσιολόγιο.
  • Να εφοδιάζονται εγκαίρως με τα απαραίτητα συγγράμματα, το επιστημονικό υλικό μέσω του διαδικτύου και φωτοτυπίες επιστημονικών άρθρων που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη.
  • Να ανταποκρίνονται με συνέπεια σε όλες τις προβλεπόμενες δοκιμασίες αξιολόγησης επιδόσεων που έχουν προγραμματιστεί στα πλαίσια κάθε μαθήματος (προσέλευση σε εξετάσεις, υποβολή εργασιών εντός προβλεπόμενων ημερομηνιών, κλπ).
  • Να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης του ΔΠΜΣ.
  • Να αναλαμβάνουν μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες προς εκπόνηση εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται με απόφαση της ΕΔΕ.
 • Η μη τήρηση μιας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω υποχρεώσεων των φοιτητών μπορεί να επιφέρει την ποινή της διακοπής της φοίτησής τους με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΕΔΕ.

Αναστολή Φοίτησης

 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατή η χορήγηση αναστολής φοίτησης σε φοιτητή μετά από την παρέλευση ενός (1) τουλάχιστον εξαμήνου σπουδών και μετά από αίτησή του, πρόταση της ΣΕ και απόφαση της ΕΔΕ. Στην αίτησή του ο φοιτητής αναφέρει υποχρεωτικώς τους λόγους, το χρονικό διάστημα της αιτούμενης αναστολής φοίτησης και επισυνάπτει τα σχετικά δικαιολογητικά.
 • Η αναστολή φοίτησης χορηγείται για ακριβώς ένα (1) ακαδημαϊκό έτος (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα) αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού εξαμήνου για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
 • Με τη λήξη της περιόδου αναστολής φοίτησης, ο φοιτητής παρακολουθεί τα μαθήματα του εξαμήνου στο οποίο θα φοιτούσε αν δεν του είχε χορηγηθεί αναστολή. Η φοίτηση παρατείνεται για όσα ακαδημαϊκά εξάμηνα διήρκεσε η αναστολή.
 • Αν κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η αναστολή φοίτησης κάθε φοιτητή τροποποιηθεί το πρόγραμμα ή η διάρκεια σπουδών του ΔΠΜΣ, τότε:
  • Ο φοιτητής θα ακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών με τον ίδιο αριθμό πιστωτικών μονάδων που είχε κατά την εγγραφή του στο ΔΠΜΣ. 
  • Ο φοιτητής θα παρακολουθήσει μαθήματα σύμφωνα με τις αντιστοιχίσεις μεταξύ νέων και παλαιών μαθημάτων στις οποίες έχει προβεί η ΕΔΕ μετά από πρόταση της ΣΕ.

Διαγραφές Φοιτητών

 • Είναι δυνατή η διαγραφή φοιτητή από το ΔΠΜΣ με απόφαση της ΕΔΕ κατόπιν πρότασης της ΣΕ. Μεταξύ των λόγων για διαγραφή φοιτητή περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι:
  • Αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών ή στην επίλυση ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφορά και λοιπά παραπτώματα που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του φοιτητή.
  • Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων άλλων επιστημόνων χωρίς αναφορά σ’ αυτούς στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή σε άλλες εργασίες.
  • Λογοκλοπή από εργασίες άλλων επιστημόνων.
  • Υπέρβαση του ορίου απουσιών σε τουλάχιστον ένα (1) μάθημα. Το όριο αυτό ανέρχεται στο 25% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα. 
  • Μη επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον ένα (1) μάθημα κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο.
  • Μη επιτυχής επανεξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που εκπόνησε. 
  • Μη τήρηση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 20 του παρόντος, χωρίς σοβαρή δικαιολογία. 
  • Παρέλευση χρονικού διαστήματος ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου μετά το πέρας της καθορισμένης διάρκειας σπουδών του φοιτητή για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης χωρίς επιτυχή εξέταση ή επανεξέτασή του στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που ανέλαβε να εκπονήσει, με την εξαίρεση της περίπτωσης ένταξης σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του παρόντος.   
  • Άρνηση του φοιτητή να καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη φοίτησης του εξαμήνου ή μη καταβολή των τελών φοίτησης εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό. 
  • Αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των φοιτητών
 • Με απόφαση της ΕΔΕ κατόπιν πρότασης της ΣΕ μπορεί να χορηγηθεί παράταση του προβλεπόμενου χρονικού ορίου του (vii) μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και μόνο για σοβαρούς ανυπαίτιους λόγους, όπως υπηρεσιακοί, κοινωνικοί λόγοι και λόγοι υγείας. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση του ενδιαφερομένου πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οικονομική Διαχείριση

 • Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο έχει αναθέσει τη διαχείριση των οικονομικών πόρων όλων των ΔΠΜΣ στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), που διοικείται από την Επιτροπή Ερευνών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 •  Κάθε κύκλος σπουδών του ΔΠΜΣ, ή υποδιαίρεση αυτού, αποτελεί οιονεί ξεχωριστό έργο που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του τελευταίου. 
 • Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος των οιονεί έργων του ΔΠΜΣ που υλοποιούνται από τον ΕΛΚΕ και έχει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον εκάστοτε εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Οδηγό Διαχείρισης & Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ. 
 •   Η οικονομική διαχείριση του ΔΠΜΣ γίνεται από τον ΕΛΚΕ με βάση τον προϋπολογισμό που συντάσσεται από το Διευθυντή του ΔΠΜΣ, ακολουθώντας αυστηρά το αντίστοιχο λογιστικό σχέδιο του ΕΛΚΕ, και υπόκειται σε εγκριτικό, κατά σειρά, έλεγχο από την ΣΕ, την ΕΔΕ και την Επιτροπή Ερευνών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Κάθε τροποποίηση του προϋπολογισμού υπόκειται στους ίδιους εγκριτικούς ελέγχους.
 • Για την κατάρτιση και εκτέλεση των προϋπολογισμών, ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ επικουρείται από διαχειριστικό προσωπικό που έχει οριστεί από τον ΕΛΚΕ καθώς και από προσωπικό διοικητικο-οικονομικής υποστήριξης του ΔΠΜΣ. 
 • Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΔΠΜΣ συντάσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα: 
  • Όλο το προσωπικό που απασχολείται στο ΔΠΜΣ δύναται να αμείβεται για την παροχή των υπηρεσιών του (διδακτικών, ερευνητικών, διοικητικο-οικονομικών και τεχνικών) στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ. Προς τούτο, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες δαπανών για αμοιβές προσωπικού αναφορικά με την παροχή διδακτικού έργου (κύριου, επικουρικού, σεμιναριακού, φροντιστηριακού, εργαστηριακού και βοηθητικού), ερευνητικού έργου και διοικητικής, οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης του ΔΠΜΣ. Οι αμοιβές αυτές αναγράφονται ονομαστικά.  
  • Δύναται να παρέχεται η διοικητικο-οικονομική και τεχνική υποστήριξη του ΔΠΜΣ από μέλη του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίο, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ιονίου Πανεπιστημίου, ανεξάρτητα σχέσης εργασίας, και από μέλη ΕΤΕΠ και μέλη ΕΔΙΠ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ιονίου Πανεπιστημίου, που υποστηρίζουν το ΔΠΜΣ εκτός ωραρίου εργασίας τους, καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες στους οποίους ανατίθεται έργο σχετικό με το ΔΠΜΣ.  Δύνανται να αποζημιώνονται οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ των οποίων η έδρα δεν είναι η Καλλιθέα για  τα οδοιπορικά έξοδα (μεταφοράς, ξενοδοχείου, κτλ) και για την ημερήσια αποζημίωση, πέραν των αμοιβών τους για τη διδασκαλία των μαθημάτων, κατά τις κείμενες διατάξεις. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΠΜΣ. 
  • Δύνανται να αποζημιώνονται οι διδάσκοντες και οι φοιτητές ή απόφοιτοι του ΔΠΜΣ (μέχρι και ένα έτος μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος) για επιστημονικά ταξίδια αναφορικά με εκπαιδευτικές ή/και ερευνητικές δραστηριότητες για σκοπούς συναφείς με αυτούς του ΔΠΜΣ (επιστημονικά συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις, επιστημονικές παρουσιάσεις, διαλέξεις, επιστημονικές και τεχνολογικές εκθέσεις, κτλ). Πλέον της εκτός έδρας αποζημίωσης, όπου προβλέπεται, καλύπτονται, και οι ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών: μετακίνηση, διαμονή, εστίαση, εγγραφές συνεδρίων και αγορά έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού από συνέδρια. 
  • Δύνανται να αποζημιώνονται οι διδάσκοντες και οι φοιτητές ή απόφοιτοι του ΔΠΜΣ (μέχρι και ένα έτος μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος) για τα έξοδα δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά ερευνητικών εργασιών τους αναφορικά με τα αντικείμενα του ΔΠΜΣ. 
  • Δύνανται να καλύπτονται οι πάσης φύσεως δικηγορικές αμοιβές που καταβάλλονται από τα Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (ανεξάρτητα βαθμίδας), καθώς και οι πάσης φύσεως αποζημιώσεις και δικαστικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, αποκλειστικά για θέματα που άπτονται του ΔΠΜΣ και με βάση αντίστοιχα παραστατικά.
  • Δύνανται να καλύπτονται οι πάσης φύσεως αμοιβές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης γνώσεων αναφορικά με τα γνωστικά αντικείμενα του ΔΠΜΣ ή υπηρεσιών πιστοποίησης του ΔΠΜΣ ή κάποιων κατευθύνσεων αυτού με βάση αντίστοιχα παραστατικά.
  • Καλύπτονται οι πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες του ΔΠΜΣ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δαπάνες για προμήθεια εξοπλισμού κάθε είδους, λογισμικού και αναλωσίμων, οι δαπάνες για συντήρηση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, οι δαπάνες για προβολή και διαφήμιση του ΔΠΜΣ, οι δαπάνες για επιστημονικές εκδηλώσεις, συνδρομές, έντυπο υλικό και βιβλία, οι δαπάνες για ταχυ-μεταφορές και τηλεπικοινωνίες, και οι δαπάνες για εκτέλεση εργασιών και παροχή υπηρεσιών. 
 • Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ, ως επιστημονικός υπεύθυνος του αντίστοιχου έργου, συνυπογράφει τις συμβάσεις ανάθεσης έργου και υπογράφει τις εντολές πληρωμής σύμφωνα με τον εκάστοτε εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΔΠΜΣ. 

Τροποποιήσεις Κανονισμού Λειτουργίας

 • Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση της ΕΔΕ κατόπιν πρότασης της ΣΕ και έγκρισης της Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.  
 • Κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη λειτουργία του ΔΠΜΣ και δεν ρυθμίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, την απόφαση ίδρυσης του ΔΠΜΣ και τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας επιλύεται με απόφαση της ΕΔΕ ή, αν απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, με απόφαση άλλου οργάνου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ισχύς του Παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας

 • Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για τους φοιτητές του ΔΠΜΣ που εισάγονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εντεύθεν. 
 • Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ “Ψηφιακές Υπηρεσίας Υγείας και Αναλυτική” του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.