Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ 2022 – 2023

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική», (Digital Health and Analytics) με έδρα το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, στον Ταύρο – Αττικής και ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 (έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο του 2022). Ο συνολικός αριθμός θέσεων είναι σαράντα (40).

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017, όπως Τμημάτων Πληροφορικής και Επιστήμης Υπολογιστών και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Ζωής. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά από 16 Μαΐου έως 16 Σεπτεμβρίου 2022 μέσω της διεύθυνσης dhasec@hua.gr.   

Δικαιολογητικά


Αίτηση υποψηφιότητας.

Αντίγραφο πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από αρμόδια αρχή. 

Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ευκρινές φωτοαντίγραφο)(μία για κάθε τίτλο σπουδών). 

Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Έως δύο (2) συστατικές επιστολές.

Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων (σε τρία [3] αντίγραφα).

Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει).

Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου «Β2», με σχετικά πιστοποιητικά. Η επάρκεια τεκμηριώνεται και με πιστοποιητικό φοίτησης σε αναγνωρισμένο Αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Μία (1) φωτογραφία.

Οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να υποστηρίξει την αίτησή του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι στην αίτησή τους μπορούν να επισυνάψουν οποιαδήποτε έντυπα κοινωνικής, οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης έτσι ώστε να αξιολογηθούν από την ΕΔΕ, βάσει των προβλέψεων του Ν.4485/2017 (άρθρο 35, παρ. 2).

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που δεν διαθέτουν κατά την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων έναν ή περισσότερους από τους αναφερθέντες τίτλους ή πιστοποιητικά σπουδών. Σε περίπτωση επιλογής τους, οι υποψήφιοι αυτοί πρέπει να προσκομίσουν είτε βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών είτε επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών (ή του πιστοποιητικού) τους πριν την εγγραφή τους στο ΔΠΜΣ.  Άλλως, δεν εγγράφονται στο ΔΠΜΣ. Το αυτό ισχύει και για το πιστοποιητικό της Αγγλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα παραπάνω στοιχεία ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dhasec@hua.gr
Tα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 4.500 ευρώ για όλη τη διάρκεια του ΔΠΜΣ (3 εξάμηνα). Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του μεταπτυχιακού μέσω email dhasec@hua.gr ή στο τηλέφωνο 210 9549 440.

Ο Διευθυντής του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Δημητρακόπουλος

Κατεβάστε την αίτηση εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε την επίσημη προκήρυξη εδώ