Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Την Πρόσληψη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 2022 – 2023

Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του ΔΠΜΣ «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» (Digital Health and Analytics) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στην υπ’ αριθμ. 11/27.09.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μαθήματος “Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς και Διαμοιρασμός Δεδομένων Υγείας (Μέρος Μαθήματος)” του προγράμματος σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

 

α/α Μάθημα Τύπος Μαθήματος
(Υποχρεωτικό/Επιλογής)
Απαιτούμενος τίτλος σπουδών
1 Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς και Διαμοιρασμός Δεδομένων Υγείας (Μέρος Μαθήματος) Υ Πτυχίο από Τμήμα Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών ή αντίστοιχο και Διδακτορικό Δίπλωμα συναφές με το μάθημα

Η σύμβαση του διδάσκοντα που θα επιλεγεί για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μπορεί να ανανεωθεί και για τα 2 επόμενα ακαδημαϊκά έτη, εφόσον δεν προκύψουν αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών σε ότι αφορά το συγκεκριμένο μάθημα.

Δικαιολογητικά


Αίτηση με αναφορά στα μαθήματα τα οποία ενδιαφέρονται να διδάξουν

Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει και το επιστημονικό έργο (και σε
ηλεκτρονική μορφή)

Αντίγραφο του ΑΔΤ ή Διαβατηρίου

Βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας

Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί, κατά την κρίση του ενδιαφερομένου, να βοηθήσει στην
επιλογή.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Για την καλύτερη και πλήρη αξιολόγηση των υποψηφίων, ενδέχεται οι ενδιαφερόμενοι να κληθούν σε συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

μέχρι τις 26.10.2022 και ώρα 13:00 μ.μ.

Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά με ευθύνη του υποψηφίου ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο που αυτές θα περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη εμπρόθεσμη παραλαβή τους ή για το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης. Οι αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες σε σφραγισμένο φάκελο. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία περιέλευσης στο πρωτόκολλο εισερχομένων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για το εμπρόθεσμο της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου της αίτησης που βεβαιώνεται με τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης, οι αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται δίχως να αποσφραγιστούν στους υποψηφίους.

Ο Διευθυντής του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Δημητρακόπουλος

Μπορείτε να κατεβάσετε την επίσημη προκήρυξη εδώ