Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2023-2024

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με απόφαση της 16ης/09.05.2023 Συνεδρίασης της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε), προσκαλούν υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική», (Digital Health and Analytics) με έδρα το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, στον Ταύρο – Αττικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024. Ο συνολικός αριθμός θέσεων είναι σαράντα (40).

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως Τμημάτων Πληροφορικής και Επιστήμης Υπολογιστών και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Ζωής. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά έως 29 Σεπτεμβρίου 2023 στον διαδικτυακό τόπο: https://application.hua.gr/ .

Δικαιολογητικά

Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής
ακολουθούνται οι διατάξεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Αντίγραφο Πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών

Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου «Β2», με σχετικά
πιστοποιητικά. Η επάρκεια τεκμηριώνεται και με πιστοποιητικό φοίτησης σε αναγνωρισμένο
Αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Έως δύο (2) συστατικές επιστολές.

Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων, κλπ (εάν υπάρχουν).

Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει).

Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να υποστηρίξει την αίτησή του υποψηφίου.

Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων συμβάλλουν

Ο βαθμός πτυχίου

Η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά το ΠΜΣ που επιθυμεί να
παρακολουθήσει ο υποψήφιος, αν υπάρχουν

Η επίδοση σε διπλωματική εργασία

Η ενδεχόμενη σχετική εργασιακή εμπειρία

Οι δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις, αν υπάρχουν

Οι συστατικές επιστολές

Η προσωπική συνέντευξη

Βάσει του Κανονισμού Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ., η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) απαιτεί καταβολή διδάκτρων ύψους4.500 ευρώ για το σύνολο της διάρκειας φοίτησης. Παράλληλα οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν, αφού ολοκληρώσουν την εγγραφή τους (κατάθεση δικαιολογητικών, κόστος εγγραφής κλπ), έχουν δικαίωμα, μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ομήρου 9, Τ.Κ. 17778, Ταύρος) τηλ. 210-9549460, Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 10.00-13.00 και στο email: dhasec@hua.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ
https://mschealth.dit.hua.gr/.

Μπορείτε να κατεβάσετε την επίσημη προκήρυξη εδώ.