Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική», (Digital Health and Analytics) με έδρα το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Ομήρου 9, Ταύρος Αττικής, 17778).

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017, όπως Τμημάτων Πληροφορικής και Επιστήμης Υπολογιστών και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Ζωής. 

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων
Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης από 16 Ιουνίου έως και τις 26 Σεπτεμβρίου 2021, στον οποίο θα περιέχονται απαραιτήτως τα ακόλουθα:

  • Αντίγραφο πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από αρμόδια αρχή.
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
  • Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Έως δύο (2) συστατικές επιστολές.
  • Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων, κλπ (εάν υπάρχουν).
  • Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει).
  • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου «Β2», με σχετικά πιστοποιητικά. Η επάρκεια τεκμηριώνεται και με πιστοποιητικό φοίτησης σε αναγνωρισμένο Αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να υποστηρίξει την αίτησή του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα παραπάνω στοιχεία ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dhasec@hua.gr
Η απόδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Επιπλέον της συνέντευξης, τα κριτήρια επιλογής αφορούν στον βαθμό πτυχίου, στην πρότερη ενασχόληση του υποψηφίου με κάποιο τομέα των Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας και Αναλυτικής, στην επαγγελματική του εμπειρία.

Tα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 4.500 ευρώ για όλη τη διάρκεια του ΔΠΜΣ (3 εξάμηνα). Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του μεταπτυχιακού μέσω email dhasec@hua.gr ή στα τηλέφωνο 210 9549 440 κατά τις ώρες 10.00 π.μ. – 13.00 μμ

Ο Διευθυντής του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Δημητρακόπουλος

Κατεβάστε την αίτηση εδώ