Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική», (Digital Health and Analytics) με έδρα το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, στον Ταύρο – Αττικής και ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 (έναρξη μαθημάτων τον Μάρτιο του 2022). Ο συνολικός αριθμός θέσεων είναι σαράντα (40).

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017, όπως Τμημάτων Πληροφορικής και Επιστήμης Υπολογιστών και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Ζωής. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά από 12 Ιανουαρίου έως 20 Φεβρουαρίου 2022 μέσω της διεύθυνσης dhasec@hua.gr.  

Δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από αρμόδια αρχή. 
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ευκρινές φωτοαντίγραφο). 
  • Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Έως δύο (2) συστατικές επιστολές.
  • Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων, κλπ (εάν υπάρχουν).
  • Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει).
  • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου «Β2», με σχετικά πιστοποιητικά. Η επάρκεια τεκμηριώνεται και με πιστοποιητικό φοίτησης σε αναγνωρισμένο Αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να υποστηρίξει την αίτησή του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα παραπάνω στοιχεία ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dhasec@hua.gr
Η απόδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Επιπλέον της συνέντευξης, τα κριτήρια επιλογής αφορούν στον βαθμό πτυχίου, στην πρότερη ενασχόληση του υποψηφίου με κάποιο τομέα των Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας και Αναλυτικής, στην επαγγελματική του εμπειρία.

Tα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 4.500 ευρώ για όλη τη διάρκεια του ΔΠΜΣ (3 εξάμηνα). Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του μεταπτυχιακού μέσω email dhasec@hua.gr ή στο τηλέφωνο 210 9549 440.

Ο Διευθυντής του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Δημητρακόπουλος

Κατεβάστε την αίτηση εδώ