Βιοστατιστική (Biostatistics)

Course ID   ΠΜΣ02

Εξάμηνο   A’

Τύπος   Υποχρεωτικό

Το μάθημα Βιοστατιστική (Biostatistics) έχει ως στόχο την παρουσίαση των σημαντικότερων στατιστικών τεχνικών για τον ερευνητικό σχεδιασμό, τη συλλογή, την περιγραφή και την ανάλυση  δεδομένων που ενδιαφέρουν την Ιατρική και τις άλλες Επιστήμες Υγείας καθώς και την εξοικείωση των φοιτητών με στατιστικά πακέτα. 

Περιεχόμενα

Αρχές της Μεθοδολογίας Έρευνας στον χώρο της υγείας

Αναλογίες, ρυθμοί  μεταβολής, δείκτες, λόγοι, διαγνωστικά μέτρα

Οργάνωση και περιγραφή των δεδομένων

Βασικοί νόμοι των Πιθανοτήτων

Κατανομές πιθανοτήτων τυχαίων μεταβλητών

Σημειακές εκτιμήτριες,διαστήματα εμπιστοσύνης

Έλεγχοι υποθέσεων ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών

Συσχέτιση, ανάλυση διακύμανσης, απλή γραμμική παλινδρόμηση

Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση

Λογαριθμιστική παλινδρόμηση

Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες-Παραγοντική ανάλυση

Ανάλυση κατά συστάδες