Νεφοϋπολογιστική και Μεγάλα Δεδομένα στην Υγεία (Cloud Computing and Big Data Analytics in Healthcare)

Course ID   ΠΜΣ07

Εξάμηνο   Β

Τύπος   Υποχρεωτικό

Το μάθημα Νεφοϋπολογιστική και Μεγάλα Δεδομένα στην Υγεία (Cloud Computing and Big Data Analytics in Healthcare) στοχεύει στην εκμάθηση βασικών εννοιών της Νεφοϋπολογιστικής και την χρήση υπηρεσιών Νέφους και Μεγάλων Δεδομένων για εφαρμογή σε ιατρικά δεδομένα. 

Δίνεται έμφαση σε υπηρεσίες αποθήκευσης αντικειμένων, εισαγωγή μετα-δεδομένων, υπηρεσίες διαχείρισης και διαμοιρασμού δεδομένων, εργαλεία ανάλυσης δεδομένων καθώς και ροές διασύνδεσης ανάμεσα σε υπηρεσίες. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα κατέχουν τις βασικές γνώσεις γύρω από τα είδη και την δομή των υπηρεσιών Νέφους καθώς και τη δυνατότητα συνδυασμού τους για τη δημιουργία ροών εργασίας. Επιπλέον θα επιτευχθεί εξοικείωση με σύγχρονα περιβάλλοντα λογισμικού όπως το Apache Spark και το Node-RED, καθώς και με υπηρεσίες αποθήκευσης όπως το Minio.

Περιεχόμενα


Εισαγωγή στα είδη υπηρεσιών νέφους (SPI model, platforms, infrastructure)

Υπηρεσίες υποδομής νέφους (IaaS)

Τεχνολογίες εικονικοποίησης

Περιβάλλοντα και χρήση Docker containers

Σύνθεση υπηρεσιών από πολλαπλούς containers

Πρακτική εξάσκηση στη διαχείριση και χρήση Docker containers

Εισαγωγή στα Μεγάλα Δεδομένα

Παρουσίαση Μοντέλου Map-Reduce

Οικοσύστημα Apache Hadoop και Apache Spark

Πρακτικά παραδείγματα προγραμματισμού και διαχείρισης δεδομένων με το Apache Spark

Έννοια και χρήση των RDDs, Πράξεις πάνω σε RDDs και Dataframes

Βιβλιοθήκες Μηχανικής Μάθησης στο Apache Spark (MLib)

Ανοικτές πηγές δεδομένων υγείας

Απόκτηση δεδομένων υγείας μέσω υπηρεσιοστρεφών διεπαφών, το πρωτόκολλο REST

Ροές απόκτησης, φιλτραρίσματος και αποθήκευσης δεδομένων στο εργαλείο Node-RED

Υπηρεσίες αντικειμενοστρεφούς αποθήκευσης δεδομένων, χαρακτηριστικά και δυνατότητες, το εργαλείο Minio

Συνδυασμός και αλληλεπίδραση υπηρεσιών, ειδοποιήσεις και αυτοματισμοί διαχείρισης

Εργασία με πρακτική εφαρμογή σε σύνολα δεδομένων υγείας