Ηθικό και Νομικό Πλαίσιο των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (Ethics and Regulatory Framework of Health Information Systems)

Course ID   ΠΜΣ08

Εξάμηνο   Β

Τύπος   Υποχρεωτικό

Το μάθημα Ηθικό και Νομικό Πλαίσιο των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (Ethics and Regulatory Framework of Health Information Systems) έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τους βασικούς ρυθμιστικούς κανόνες και τις αρχές που διέπουν την ασφαλή διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων υγείας. Επιπλέον, περιλαμβάνονται θέματα ιδιωτικότητας και ανωνυμοποίησης δεδομένων υγείας καθώς και βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας και διαχείριση περιστατικών σε πληροφορικά και επικοινωνιακά συστήματα.

Περιεχόμενα


Εισαγωγή στην ασφάλεια πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων

Ανάγκη προστασίας των πληροφοριών, πλαίσιο προστασίας πληροφοριών, πρότυπα και προτυποποίηση

Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων

Πρότυπα ασφάλειας σε πληροφοριακά συστήματα υγείας

Θέματα ιδιωτικότητας δεδομένων υγείας

Τεχνικές ανωνυμοποίησης

Διαχείριση περιστατικών ασφάλειας

Βιομετρική και ψηφιακή αυθεντικοποίηση

Κίνδυνοι και οι απειλές Διαδικτύου

Βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας