Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς και Διαμοιρασμός Δεδομένων Υγείας (Electronic Health Records and Health Data Exchange)

Course ID   ΠΜΣ01

Εξάμηνο   A’

Τύπος   Υποχρεωτικό

Το μάθημα Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς και Διαμοιρασμός Δεδομένων Υγείας (Electronic Health Records and Health Data Exchange) τοχεύει στην παρουσίαση του ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων στην υγεία, δίνοντας έμφαση στην αναπαράσταση και αποθήκευση ιατρικών δεδομένων υπό τη μορφή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς (Electronic Health Record – EHR). Το μάθημα θα εξετάσει ζητήματα όπως η αναπαράσταση και καταχώρηση ασθενών και κλινικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων σε εξωτερικά ιατρεία, την εισαγωγή ασθενών, την καταχώρηση αποτελεσμάτων εξετάσεων, διαγνώσεων κλπ. Το μάθημα θα συζητήσει επίσης πρότυπα για την αναπαράσταση ιατρικών δεδομένων τα οποία επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων υγείας καθώς και την ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων.

Περιεχόμενα


Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα υγείας

Αναπαράσταση δεδομένων και πληροφοριών

Δομικά στοιχεία και λειτουργίες των συστημάτων EHR

Βάσεις δεδομένων αποθήκευσης EHR

Διαλειτουργικότητα – επισκόπηση προτύπων αναπαράστασης ιατρικών δεδομένων

Διαμοιρασμός δεδομένων υγείας

Χρήση EHR στην υποστήριξη ιατρικών αποφάσεων

Πρακτικά παραδείγματα και χρήση συστημάτων EHR